คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางอรวรรณ โล่ห์คำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ