หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนสองภาษา Bilingual Programme 

         เป็นการจัดการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเป็นการสอนแบบผสมผสาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นอัตราส่วนเท่ากับ 50 - 50 ในรายวิชาดังนี้ Mathematics, Social Studies, Science  , Physical   Education  , Health Education  English ,  Moral   Education , Life Education และ Computer
         ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน   ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เข้าใจลึกซึ้ง  อันจะเป็นประโยชน์ในการเรียนระดับสูงต่อไป    หลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่6 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนการสอนจำนวนทั้งหมด 
4 แผนการเรียน  คือ
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์์
2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ- คอมพิวเตอร์

 Sarasas Witaed Samut Prakan School's Bilingual Programme is administered   in linewith Ministry of Education directives. Subjects are taught both in  English and Thai  with   ratio  of   50:50 ,   including Mathematics , Social  Studies ,  Science , Physical Education ,  Health Education  , English, Moral Education, Life Experience and Computer.
       Students   have   the opportunity  to develop their listening ,speaking ,reading and  writing  skills  in both    English andThai, which will be beneficial to them in their higher learning. This programme  is open from Pre - Kindergarten to Year 12.For the  fourth level (high school),the school offers four programmes comprising:
1. Science - Mathematics programme
2. English - Mathematics programme
3. English -Chinese programme
4. English -Computer programme

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB