พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
         เพื่อให้วิสัยทัศน์ (VISION) ของโรงเรียนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติและบรรลุตามจุดประสงค์ ทางโรงเรียนได้กำหนดพันธกิจ เพื่อให้เกิดการบริหารงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการติดตามตรวจสอบ ดังนี้
1.  ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยบูรณาการสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการจัดประสบการณ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  เน้นกระบวนการอภิบาล  อบรมชี้แนะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ เด็กสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับภาษาไทยเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคม  สติปัญญา และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัยตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
3.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยวางแผนการจัดประสบการณ์  ในแต่ละวัน ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นด้วยกิจกรรม และทักษะหลากหลายที่สำคัญ คือต้อง เหมาะสมกับวัยแต่ละช่วงวัยและพัฒนาการ
4.  ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
5.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

 
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.95 MB