วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
             มุ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปรัชญา
“คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน”
             ความหมายของปรัชญา “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน” หมายถึง ความดี  ความงามต่าง ๆ 
เช่น ความเฉลียวฉลาดความกล้าหาญ ความยุติธรรม  ความซื่อสัตย์ ความบริสุทธิ์ ความสุขุมคัมภีรภาพ ความสุภาพ ความเมตตากรุณา ความมัธยัสถ์ ความหมั่นเพียร คุณธรรมจะต้องนำความรู้คือสำคัญกว่าคุณธรรมจะทำให้เกิดความรอบรู้ เป็นท่อธารให้ความรู้ไหลมาจากท่อนั้น ทั้งนี้และทั้งนั้นจะช่วยพัฒนาชีวิตของตนเอง ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น   เรียนเพื่อพัฒนาชีวิต เรียนเพื่อให้ชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.95 MB