ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ (SARASAS WITAED SAMUT PRAKAN SCHOOL)  
         ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่  28  เมษายน  พ.ศ. 2559 โดยเปิดทำการสอนแผนกสองภาษา ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่  1  มีอาคารเรียน  5   ชั้น 1 หลัง มีเนื้อที่ทั้งหมด  35 ไร่  ใช้ชื่อย่อ “สวป.” มีผู้ได้รับใบอนุญาตและเป็นผู้จัดการคือ อาจารย์พิบูลย์   ยงค์กมล  และได้แต่งตั้ง  ดร.วริศนันท์   เดชปานประสงค์ เป็นผู้อำนวยการ มีจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นรวมทั้งสิ้น  850  คน
          ต่อมาปีการศึกษา  2560  โรงเรียนได้ขอขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2560 ได้มีการลงเสาเอก ปลูกสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 ชั้น พร้อมทั้งจัดพิธีเสกเสาเอกขึ้น เมื่อวันอังคาร ที่ 12 ธ.ค  พ.ศ.2560  สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.  2561  มีจำนวนนักเรียนรวมทุกระดับชั้น รวมทั้งสิ้น 1,770 คน
          ปีการศึกษา 2561  ดำเนินการขออนุญาตใช้อาคารเรียนหลังที่ 2  ต่อมาในเดือนมิถุนายน    พ.ศ.2561 นางวริศนันท์  เดชปานประสงค์  ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ จึงได้แต่งตั้ง นางอรวรรณ    โล่ห์คำ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนทุกระดับชั้นรวมทั้งสิ้น  2,298 คน 
           ปีการศึกษา  2562 มีนักเรียนทุกระดับชั้นรวมทั้งสิ้น 3,002 คน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.18 KB